ErgoSafes bidrag till hållbar utveckling​

Att vara i framkant är självklart för oss

Vi vill ligga i framkant när det kommer till hållbarhet inom vår bransch och är beredda att satsa de resurser som krävs för att bidra till omställningen för ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet.

Vi tar ansvar för nu och framåt

ErgoSafe vill ta ansvar och har därför satt hållbarhet överst på agendan. Vi tror på vår påverkanskraft och den nytta som genereras när det gäller vårt agerande som företag för hållbar utveckling. 

Att vi är ett producerande företag med all vår produktion och utveckling i Sverige, har korta beslutsvägar och ett företagsklimat som står för att det alltid går att göra bättre ser vi som centrala delar i vår hållbarhetsresa.

Made in Sweden

Vi är stolta över att vi är ett producerande företag med all vår produktion och utveckling i Sverige. Vi ser många fördelar med att vi kan styra och påverka stora delar av vår värdekedja.

Tillsammans gör vi bättre

Vi vill jobba tillsammans med andra som också gör bra val för miljön och verkar hållbart. Genom att vi äger vår produktion så har vi möjlighet att helt påverka vem vi samarbetar med.

Vår RAKET leder oss

Vi värdesätter delaktighet, ett öppet klimat där alla medarbetare blir hörda och inkluderade. På ErgoSafe har vi tillsammans utvecklat våra ledord som bildar vår RAKET.

Svenska flaggan fladdrar i vinden och personalen på ErgoSafe njuter av en kaffe på den inglasade terrassen

ErgoSafes hållbarhetsresa

Vår filosofi gällande hållbart företagande är att värna om människan, miljön och samhället samtidigt som företagets lönsamhet är central. Vi vill att det skall vara enkelt för kunden att göra ett hållbart val. Vi förespråkar transparens i alla led och i linje med att vara ett framåtsträvande företag så är vår ambition att göra saker bättre, mer effektivt och att ha hållbarhet i fokus i vårt vardagliga beslutfattande.

För oss på ErgoSafe är hållbarhet en resa mot att hela tiden bli mer resurseffektiva samt göra bättre och mer miljövänliga val utan att försaka kvalitet och säkerhet.

Våra fokusområden

ErgoSafe AB ställer sig bakom de globala målen som Agenda 2030 omfattar. Utifrån dessa mål har vi utarbetat fokusområden där vi tror vi har störst möjlighet att bidra till hållbar utveckling. Dessa områden är: Våra produkter, Leverantörer, Kunskap & Utveckling samt Innovation & Nätverk

Våra produkter

Leverantörer

Kunskap & Utveckling

Innovation & Nätverk

VÅRA PRODUKTER

Svenskt och hållbart

Vi är ett svenskt bolag med egen fabrik i Halmstad där all vår tillverkning och utveckling sker. Detta garanterar att du får produkter av högsta kvalitet som är tillverkade av vår egen välutbildade personal. Vi arbetar i modernt utrustade lokaler och med en arbetsmiljö av högsta klass. Här producerar vi hållbara produkter i fullt återvinningsbara material med hänsyn tagen till våra naturresurser.

Kvalitet och säkerhet

Som ett framåtsträvande företag är kvalitet och säkerhet ständigt i fokus på ErgoSafe. Vi förespråkar kvalitet framför kvantitet. För oss är det viktigt att skapa produkter med lång livslängd som har högsta kvalitet. Vi har flera olika produktgrupper som ställer höga krav på oss som leverantör. Krav som vi ser som självklara att förhålla oss till och leva upp till.

Hållbara material och produktlivscykeln

Glas och aluminium är våra enskilt största ingående material i våra produkter. Dessa material har lång livslängd och våra leverantörer är långt framme i processen gällande materialets klimatavtryck. Hållbara material för oss är de som är bra för miljön samt motsvarar den kvalitet och marginal som vår verksamhet kräver. Det är också av största vikt att material till våra produkter har producerats under goda arbetsförhållanden.

Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

I vår produktion så eftersträvar vi minimalt användande av kemikalier. ErgoSafe tillhandahåller den bästa skyddsutrustningen för vår personal så de är trygga och säkra. Vi är noga med att sortera allt vårt avfall och samarbetar med en lokal aktör för den bästa återvinningen.

LEVERANTÖRER

Geografisk närhet och miljöavtryck

I vårt urval av leverantörer så är miljöarbete och personalpolicy lika betydelsefullt som pris och kvalitet. ErgoSafe utmanar befintliga och nya leverantörer i deras hållbarhetsarbete.  När vi jobbar utifrån våra hållbarhetskriterier så hamnar vi ofta hos svenska leverantörer vilket gör att vi automatiskt bidrar till en mer hållbar utveckling av vår logistik och minskar på onödiga transporter. Flertalet av våra leverantörer är lokaliserade i Halmstad med omnejd.

Egen utveckling och produktion

Genom att vi äger vår produktion så har vi möjlighet att helt påverka vem vi samarbetar med. Valet vi gör, i så stor utsträckning vi kan, är att välja aktörer som aktivt jobbar med att göra bra val för miljön och verka hållbart. Vi är stolta över våra nära och långsiktiga samarbete med våra leverantörer när det gäller utveckling och effektivitet. Tillsammans bidrar vi till en smartare resursanvändning. ErgoSafe tar ett samhällsansvar genom att driva utvecklingen från vår approach att välja leverantörer som verkar i linje med ErgoSafes hållbarhetsresa.

Trygga arbetsförhållande

Ett grundläggande krav som vi har på våra leverantörer är att de har kollektivavtal. Lagstiftningen i det land som produktion äger rum i skall följas.

KUNSKAP & UTVECKLING

Vår RAKET

Vi värdesätter delaktighet, ett öppet klimat där alla medarbetare blir hörda och inkluderade. På ErgoSafe har vi tillsammans utvecklat vår RAKET. Denna står för Respekt, Ansvar, Kundorienterat, Enkelt och Tillsammans. Övergripande så anser ägare och ledning att det är av största vikt att alla är med på resan mot ett mer hållbart ErgoSafe.

Karriärmöjligheter

Vidareutbildning samt interna utvecklings- och karriärmöjligheter är viktigt för Ergosafe så vi kan säkerställa att vi ligger i framkant och kan göra ett bra jobb både idag och säkra en god kompetensmix för framtiden. Vi är medlemmar i olika utbildningsorgan som erbjuder utbildning och utveckling för våra medarbetare.  En viktig del i detta arbete är att vi främjar att anställa egen personal i stället för inhyrd. ErgoSafe stöttar samtliga medarbetare i deras personliga utveckling.

Minsta miljöavtryck internt

Flera aktiviteter i form av informationsmöte och grupparbeten som har till syfte att inkludera samtlig personal genomförs löpande så att alla kan bidra till företagets hållbarhetsresa och ett mindre miljöavtryck. ErgoSafe har även gjort åtgärder så att våra medarbetare smidigt kan ta cykeln till jobbet eller ladda bilen direkt i anslutning till vårt huvudkontor.

INNOVATION & NÄTVERK

Nya affärsmöjligheter via utvecklingsprojekt

ErgoSafe innovationsförmåga är en av företagets framgångsfaktorer och har bland annat lett till flera olika varianter av ClickitUp® har utvecklats för att möta användarens behov av glasräcke. Den senaste produktutvecklingen är glasräcken med funktionen Flex öppnar upp för nya affärsmöjligheter. Dels på grund av möjligheten att uppgradera med ett övre rörligt glas men också att konstruktionen gör det möjligt att beställa fast och rörlig del vid olika tillfällen av olika beställare men till samma byggprojekt. Eftermontaget går enkelt och smidigt att utföra och när montaget är klart så har CiUFlex samma utförande och utseende som ClickitUp. Ett ytterligare utvecklingsprojekt är en ny variant av balkonginfästning som har till syfte att effektivisera vid montage och förlänga livstiden på fästet och balkongplattan. Innovation är en naturlig del av ErgoSafes vardag.

Vi vill verka för en sund konkurrens där kundens behov och säkerhet är i centrum. Våra Immateriella värden är viktiga i detta arbete.

Samarbeten för innovation

När vi inte har kompetens inhouse så samarbetar vi gärna med leverantörer för att nå förbättring inom specifikt område. Ett stort projekt har varit att införa LEAN i vår produktion för att nå ordning & reda samt effektivera processer.

I många år har vi haft en uppsjö av samarbeten som lett oss till nya innovativa lösningar och förbättringar. ErgoSafe har handlett ett stort antal studenter vid Högskolan i Halmstad i deras utvecklings- och examensarbete. ErgoSafe ser det som självklart att samarbeta med branschorganisationer och forskningsinstitut för att kvalitetssäkra arbetet i och med verksamheten.

Vi har genomfört en behovsanalys för att få fram vilka energivinster vår verksamhets olika delar kan generera och vilka åtgärder vi behöver göra.

Samverkan med lokala aktörer

Vi samarbetar med lokala aktörer för att bidra till ett bättre samhälle och lyfta lokala engagemang. Exempelvis så sponsrar vi det lokala fotbollslaget HBK och är ett av företagen som är med och sponsrar ”gå för vatten”.